Naturaleza de la Selva

La Natura a la comarca de la Selva

Pàgina personal amb informació, novetats i comentaris sobre la fauna, la flora, el paisatge, el medi natural en general i la seva … 

Geologia ambiental de la depressió de la selva

La depressió tectònica de la Selva és una extensió plana rodejada de petits relleus elevats amb una àrea total de 568,8 km2 i que inclou dues conques hidrogràfiques (Onyar i Santa Coloma). S’integra en un sistema de zones enfonsades que formen part de la depressió prelitoral Catalana i que s’estenen des del nord-est de la fossa tectònica del Vallés fins a l’extrem sud de la serralada Transversal. El sòcol de la fosa i els massissos que l’envolten són constituïts per roques del Paleozoic, essencialment plutòniques i hipabissals i, en menor proporció metasediments afectats per metamorfisme de contacte sovint intens. La fossa pròpiament dita, és reblerta de sediments detrítics neogens i quaternaris aportats pels cursos fluviotorrencials provinents dels massissos que l’encerclen. Finalment, en els marges de la depressió es van produir importants manifestacions volcàniques, sobretot durant el Neogen, lligades a la tectònica distensiva.

Directorio: Catalua

  • Zonas naturales de Cataluña