Kasanka National Park

Bat safari

August 10th, 2009